SELECT LANGUAGE

SEYAHAT ACENTALARI AÇMA


GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Ticaret Sicili Gazetesi a) Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi, b) Acentanın ünvanına ilişkin ticaret sicil gazetesi,

3- Sicil Kayıtları a) Gerçek kişilerde oda sicil kaydı, hacirli olunmadığına ve iflas edilmediğine ilişkin yazılar, b) Tüzel kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi,

4- Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri: Gerçek kişilerde; nüfus kayıt örneği, sabıka kaydının gösterir adli sicil belgesi, noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise; temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgesi ve noterden onaylı imza sirküleri.

5- Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler: Sorumlu müdüre ait ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça dillerinden birinden alınmış enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya sorumlu müdür rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği, nüfus kayıt örneği, 2 yıl süre ile herhangi bir acentada çalıştığını gösterir belge, en az lise veya dengi okuldan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesi ve adli sicil belgesi istenir.

6- Enformasyon Memurları için İstenilen Belgeler: (A) Geçici, (A) ve (B) grubu seyahat acentalarında en az iki adet enformasyon memuru, (C) grubu seyahat acentalarında ise en az bir adet enformasyon memuru bulunması gerekmektedir. (C) Grubu seyahat acentalarında çalışan enformasyon memurunun enformasyon memurluğu başarı belgesi, diğer acentalarda ise enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya enformasyon memurları rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği ve nüfus kayıt örneği istenir.

7- Tapu belgesi veya kira sözleşmesi,

8- SSK işe giriş bildirgesi veya döner bordrosu veya destekleme prim bordrosu,

9- Ünvan Taahhütnümesi: Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta ünvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek noter onaylı taahhütnamedir.

10- Teminat mektubu ve bloke makbuzu: Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilğin ve acenta ünvanının yer aldığı kesin ve süresiz teminat mektubu veya bloke makbuzudur. Teminat mektubu veya bloke makbutu miktarı; (A) geçici veya (A) grubu seyahat acentaları için 50 YTL, (B) grubu seyahat acentaları için 12.50 YTL, (C) grubu seyahat acentalır için 25 YTL ve bu acentaların şube açma talepleri için merkez teminatlarının yarısı kadardır.

11- Teminat mektubuna ilişkin taahhütname

12- Vekaletname

İŞLEM ADIMLARI

Seyahat acentası belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB''ne verilir. Belge başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Yapılan inceleme sonucu; talebin uygun görülmesi halinde, acenta mahallinde Bakanlık ve TÜRSAB tarafından denetim yapılır. Düzenlenen denetim raporlarının olumlu olması halinde, belge düzenlenmesi için makam onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası belgesi başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Müdürlüğümüze gönderilir.Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Müdürlüğümüzden alınır.

BAŞVURU YERİ

1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hiç yorum yok:

***---SAYIN ZİYARETÇİLERİMİZ! P A S A P O R T A L L LİNK SEKMELERİNDE YER ALMAK İSTİYORSANIZ İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇİNİZ.---*** HER TÜRLÜ DUYURU VE İLANINIZI VEREBİLİRSİNİZ.AYRINTILAR KISAYOL BAŞLIĞINDAKİ "REKLAM SATIN AL" SEKMESİNDEDİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.