SELECT LANGUAGE

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER


SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER

91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TASIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

a. Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar
b.Ruhsatlı silahıyla suç isleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç islenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar
c. Haklarında Türk Ceza Kanununun 119'uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar
d. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar
e. Taksirle islenenler hariç değişik zamanlarda islediği ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
f. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar
g. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler
i. Kanunun 4'üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç isleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
j. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri
k. Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar
l. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar
m. Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50' inci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15'nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2'inci maddesi gereğince emekli edilenler.
n. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar
o. Akil hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar
p. 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar
r. 21 yasini bitirmemiş olanlar

Hiç yorum yok:

***---SAYIN ZİYARETÇİLERİMİZ! P A S A P O R T A L L LİNK SEKMELERİNDE YER ALMAK İSTİYORSANIZ İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇİNİZ.---*** HER TÜRLÜ DUYURU VE İLANINIZI VEREBİLİRSİNİZ.AYRINTILAR KISAYOL BAŞLIĞINDAKİ "REKLAM SATIN AL" SEKMESİNDEDİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.